Privacyverklaring

Inleiding
Het bestuur van de Stichting Theater de KunstGreep, statutair gevestigd te Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Stichting Theater de KunstGreep wil u zo goed mogelijk van dienst zijn bij een bezoek aan onze website en bij de aankoop van theaterkaarten voor onze voorstellingen en andere diensten. Hiervoor hebben wij bepaalde gegevens van u nodig. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers met de groots mogelijke zorgvuldigheid. 

U geeft toestemming voor gebruik van uw gegevens door onze stichting. Deze gegevens zullen wij nooit doorgeven aan derden. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Stichting Theater de KunstGreep. 

Kortom: In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonlijke gegevens wij van u verwerken via onze interactie met u en via onze diensten en de wijze waarop wij de gegevens gebruiken.Deze verklaring heeft betrekking op de communicatie tussen u en de Stichting Theater de KunstGreep.

Wij wijzen u er op dat u de beslissingsbevoegdheid  heeft t.a.v. de gegevens die u aan ons verstrekt. Wanneer u wordt gevraagd persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. 

Contactgegevens
Stichting Theater de Kunstgreep
Postadres: Kerkbuurt 75
Postcode: 1511 BC te Oostzaan
Te benaderen via e-mailadres: bestuur@theaterdekunstgreep.nl
Voor algemene zaken: algemeen@theaterdekunstgreep.nl
Website: www.theaterdekunstgreep.nl

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens: Stichting Theater de Kunstgreep; de functionaris/ secretaris/ gegevenbescherming is bereikbaar via telnr/ email: bestuur@theaterdekunstgreep.nl; T: 075-2027966 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Theater de Kunstgreep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u als klant gebruik maakt van onze diensten en producten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s) 
  • Emailadres(sen) 
  • Bankrekeningnummer(s) 
  • Hieronder vallen tevens foto’s en/of videomateriaal die tijdens de door de Stichting Theater de KunstGreep georganiseerde activiteiten worden gemaakt. 

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Theater de Kunstgreep heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan  betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dat contact met ons op via het e-mailadres bestuur@theaterdekunstgreep.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Doel van verwerking van persoonsgegevens
Stichting Theater de KunstGreep legt in het kader van zijn dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u tickets bestelt, u zich inschrijft voor de Nieuwsbrief, uw interesse opgeeft of op een andere wijze, hetzij telefonisch of per mail, contact heeft met ons theater. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, transactiegegevens etc. Wij gebruiken deze gegevens  voor de uitvoering  en de afhandeling van de ticket-aankoop, voor de interne bedrijfsvoering en organisatie, voor extra service-informatie over onze voorstellingen, voor het versturen van nieuwsbrieven en PR-materiaal. En voor de verstrekking van door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie. Bovendien is het ook van belang om u op tijd te kunnen bereiken wanneer een voorstelling wijzigt of niet doorgaat. 

E-mail berichtgeving
De Stichting Theater de KunstGreep  gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar (e-mail) Nieuwsbrief met informatie over onze activiteiten toe te sturen en voor het verzenden van zaken die voortvloeien uit onze secretariële werkzaamheden.Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt voor het per email bestellen  van ticket-aankoop via een speciale bestellijst en/ of via een speciaal e-mailadres tickets@theaterdekunstgreep.nl 

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Theater de KunstGreep neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben over personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijv. een medewerker van de Stichting Theater de KunstGreep ) tussen zit.

Bewaartermijnen
De Stichting Theater de KunstGreep verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden verwijderd zodra uw verzoek om contact op te nemen afgehandeld is, respectievelijk  zodra de voorstelling waarvoor uw toegangskaarten heeft besteld heeft plaats gevonden. 

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft stichting Theater de KunstGreep passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Uw gegevens worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden. Met bedrijven, zoals het ticketbureau, die uw gegevens verwerken in onze opdracht hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Theater de KunstGreep blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Stichting Theater de KunstGreep gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijke voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen, vragen en/of klachten
Via het secretariaat van de Stichting Theater de KunstGreep kunt u een verzoek indienen uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door de Stichting Theater de KunstGreep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen bestuur@theaterdekunstgreep.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien u klachten hebt over de wijze waarop Stichting Theater de KunstGreep uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. (email-adres: bestuur@theaterdekunstgreep.nl)

Stichting Theater de KunstGreep wijst u er op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoongegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Theater de KunstGreep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking  en ongeoorloofde  wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat. 

Wijzigingen
Stichting Theater de KunstGreep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wij adviseren u om regelmatig deze verklaring van ons privacybeleid te checken.

Algemene vragen over ons Privacybeleid
Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief of andere vragen hebt over het privacybeleid  van Stichting Theater de KunstGreep, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat via bestuur@theaterdekunstgreep.nl

mei 2018